ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

1. Az adatkezelő személye:

 

Név:                POLYMOBIL Kft.

 

Cím:                7700 Mohács, Ipari Park 0139/25

 

Telefon:          06 69 301 018

 

Email:             info@polymobil.hu

 

 

2. Milyen célból kezeljük a személyes adatait:

 

Személyes adatait a honlapon leadott megrendelések teljesítése, számlázás, és a számviteli valamint adójogi jogszabályokban előírt feladatok betartása érdekében kezeljük.

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön által adott hozzájárulás, melyet a honlapon történő vásárláskor, avagy a regisztráció megtételekor ad meg a részünkre.

 

Amennyiben a külön kifejezett hozzájárulást adott hozzá, úgy személyes adatait marketing tevekénység végzése (így különösen hírlevelek küldése) érdekében is felhasználjuk. Amennyiben hírlevélre iratkozott fel, arról bármikor, indoklás nélkül leiratkozhat, az 1. pontban írt levelezési avagy email címeken, azonban javasoljuk a hírlevélben szereplő leiratkozási link használatát.

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön által adott hozzájárulás, melyet a honlapon történő vásárláskor avagy a regisztráció megtételekor ad meg a részünkre. Marketing levelek esetében az adatkezelés jogalapja pedig az Ön kifejezett, egyértelmű, előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a hírlevél szolgáltatást igénybe veszi.

 

Társaságunk automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

 

 

3. Kezelt személyes adatok:

 

kapcsolattartói adatok: email cím, név, telefonszám, mobil telefonszám

 

számlázási adatok: név (cégnév), cím, adószám (cég esetén)

 

szállítási adatok: név, cím

 

regisztrációs adatok: email cím, jelszó

 

 

 

4. Az adatfeldolgozók:

 

Az adatfeldolgozó olyan személy/szervezet, aki/amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel. A személyes adatok az alábbi adatfeldolgozó(k) részére kerülnek továbbításra:

 

-          honlap üzemeltetője: PrestaShop

-          társaságunk könyvelője: ÉBERKER Bt. (7759 Lánycsók, Jókai tér 3.)

-          kiszállítást végző társaság: Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.)

 

5. Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatait:

 

A regisztrált vásárlók személyes adatait a regisztráció törléséig őrizzük meg.

 

A hírlevelekre feliratkozott vásárlók adatait a hozzájárulás visszavonásáig őrizzük meg.

 

A vásárlás során megadott adatait – figyelemmel a számviteli törvényben is előírt 8 éves iratmegőrzési kötelezettségre – a vásárlás évének utolsó napjától számított 8 éves időtartamban őrizzük meg.

 

6. Adattovábbítás külföldre:

 

Személyes adatait külföldre, azaz az Európai Unión kívüli országokba ill. nemzetközi szervezetek részére nem továbbítjuk.

 

7. Az érintettek jogai:

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, illetőleg jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, feltéve, hogy a GDPR (Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete) 17. és 18. cikkében írt feltételek fennállnak.

 

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett által adott hozzájárulás, úgy e hozzájárulás bármely időpontban visszavonható. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Az érintett jogosult arra, hogy – a GDPR-ban írt kivételekkel – ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog), feltéve, hogy a GDPR 20. cikkében írt feltételek fennállnak.

 

Az érintett az Infotv. alapján kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, mely esetben az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

Az érintettek jogaira vonatkozó részletes szabályokat az általános adatvédelmi rendelet (Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete, azaz a GDPR) és Infotv. (2011. évi CXII. törvény) tartalmazza, a fenti tájékoztatás ezen szabályokkal együtt teljes.

 

8. Panasz benyújtása:

 

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. Az adatvédelmi hatóság elérhetőségeit itt találja:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Sütik (Cookie-k) használata

 

Mi az a süti (cookie)?

 A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

 A honlap az alábbi sütiket használja:

 Feltétlenül szükséges, ún. munkamenet (session) sütik: Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.